Świadectwo energetyczne budynku

Czym jest świadectwo energetyczne?
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, w którym określone zostało zapotrzebowanie na energię niezbędną do poprawnego działania ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również wbudowanego oświetlania.
Kompleksowa ocena budynku uwzględnia wszystkie przegrody budowlane oraz zamontowane instalacje. Na podstawie ich właściwości oraz parametrów określa się wielkość zapotrzebowania na energię. Podczas obliczeń uwzględnione zostają również standardowe warunki pogodowe, które zostały zanotowane w najbliższej stacji meteorologicznej dla danego obiektu.

Wskaźniki zapotrzebowania na energię
Charakterystyka energetyczna budynku przedstawiona jest w postaci wskaźników EP (zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) i EK (zapotrzebowanie na energię końcową). Ich wartości dotyczą rocznego zużycia energii, odniesionego do powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
Współczynnik EP przedstawia ilościową ocenę zużycia energii elektrycznej, natomiast wskaźnik EK symbolizuje efektywność energetyczną budynku i wszystkich jego systemów. Oba parametry określają zapotrzebowanie lokalu lub budynku na energię elektryczną potrzebną do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz oświetlenia wbudowanego. Wskaźnik EP uwzględnia zarówno energię końcową, jak i dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej, niezbędne do dostarczenia do granic budynku każdego wykorzystywanego nośnika, na przykład węgla, czy oleju opałowego. Im niższa jest jego wartość, tym większa całościowa efektywność obiektu budowlanego. Budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię to przede wszystkim takie, w których straty cieplne praktycznie nie występują. Wpływ na to mają właściwie przygotowane przegrody budowlane oraz zamontowane wysokosprawne instalacje grzewcze, a także wentylacyjne. Wpływ na wartość EP ma również zastosowany nośnik energii. Źródła nieodnawialne, takie jak węgiel, czy gaz przyczyniają się do podwyższenia wartości EP. Z kolei wykorzystanie energii słonecznej, czy wiatrowej powoduje zmniejszenie tego parametru.

Uzyskana wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zostaje przedstawiona w świadectwie na skali przypominającej suwak. Wyznaczany jest również wskaźnik EP dla tego samego budynku, jednakże zamiast zastosowania rzeczywistej charakterystyki energetycznej przyjmuje się wartości graniczne, zgodnie z obowiązującymi „Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z 2008 roku. Jeżeli otrzymany parametr jest niższy od referencyjnego oznacza to, iż budynek spełnia wszelkie wymagania izolacyjności cieplnej, zarówno pod względem konstrukcji przegród nieprzezroczystych i przezroczystych, jak i zapotrzebowania na energię.

Do czego potrzebne jest świadectwo energetyczne?
Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dotyczy zarówno budynków nowych, oddawanych do użytkowania, jak i istniejących podlegających sprzedaży lub wynajmowi. Certyfikaty mają umożliwić ocenę obiektu pod względem ewentualnych kosztów eksploatacyjnych, a także poszerzyć wiedzę z zakresu energochłonności budynków. Domy i lokale o niewielkim zapotrzebowaniu na energię teoretycznie będą osiągały większe wartości na rynku nieruchomości, niż obiekty, których szacowane koszty eksploatacyjne są wysokie. Dotyczy to nie tylko komfortu użytkowania lecz również zapewnienia właściwej temperatury oraz wymiany powietrza w każdym pomieszczeniu.

Dla jakich budynków wykonuje się świadectwo?
Świadectwo charakterystyki energetycznej, zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2007r., nr 191, poz. 1373) wykonywane jest dla budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Z obowiązku certyfikacji zostały wyłączone następujące obiekty budowlane:
- podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
- używane jako miejsca kultu i działalności religijnej,
- przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym, niż 2 lata,
- niemieszkalne, służące gospodarce rolnej,
- przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym, niż 50 kWh/(m2/rok),
- mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej, niż cztery miesiące,
- wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Ważność wydanego świadectwa energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wynosi 10 lat. Po upłynięciu tego terminu, bądź w przypadku przebudowy lub remontu, podczas którego uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku, należy ponownie sporządzić certyfikat.

Czy świadectwo pozwala określić koszty eksploatacyjne?
Ze względu na przyjęty sposób sporządzania certyfikatów energetycznych, wyliczona wartość wskaźnika EP i EK może jedynie w sposób przybliżony określić koszty ogrzewania budynku. Spowodowane jest to koniecznością przyjęcia w trakcie obliczeń założenia o standardowej eksploatacji obiektu oraz uśrednionych warunków meteorologicznych. Nie są także uwzględniane różnice pomiędzy poszczególnymi sezonami. Np. jeśli w danym roku zima będzie mroźna i długa, koszty związane z ogrzewaniem obiektu wzrosną powyżej wskazanych w świadectwie energetycznym. Wpływ na rozbieżności może mieć także nieuwzględnianie podczas obliczeń tak prozaicznych czynników, jak obniżanie temperatury w pomieszczeniach podczas nieobecności domowników, czy ich indywidualnych preferencji dotyczących komfortu cieplnego.

Autor: Radosław Malinowski
Data publikacji: 27.10.2011

Treść wiadomości
E-mail
Wynik dodawania 2 + 2*